2010-09 Kaiserdom Frankfurt am Main

IMG 0934 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0938 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 0945 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 0946 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0948 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0952 : Architektur, Frankfurt, Stadt
IMG 0954 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 0955 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0956 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0959 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0967 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0971 : Architektur, Frankfurt, Stadt
IMG 0979 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0982 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 0985 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0993 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0994 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 0996 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt
IMG 0997 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 1000 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 1008 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 1013 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 1016 : Architektur, Frankfurt, Stadt IMG 1022 : Architektur, Frankfurt, Stadt
IMG 1031 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 1032 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt IMG 1047 : Architektur, Frankfurt, Kirche, Stadt